Všeobecné podmínky


Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem bytu a pronajímatelem. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb., č.89/2012 sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

I. vznik smluvního vztahu - objednání a rezervace.

 1. Potencionální nájemce prostřednictvím elektronické nebo písemné objednávky oznámí  požadovaný termín zamýšleného nájmu bytu, počet osob včetně dětí, jméno nájemce, elektronickou adresu a jeho telefonní číslo.
 2. Jako odsouhlasení termínu pronajímatelem, obdrží nájemce rezervační poukaz.

II. Cena a její úhrada.

 1. Cena za nájem bytu a služby jsou cenami sjednanými dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.
 2. Plná cena za nájem bytu musí být uhrazena dle pokynů v rezervačním formuláři (není-li s pronajímatelem písemně dohodnuto jinak).
 3. Není-li cena za rezervaci nájmu uhrazena v termínu je rezervace bez oznámení a náhrady stornována. V takovém případě nájemce hradí storno poplatky podle podmínek v rezervačním formuláři.
 4. Do poskytnutí informace o uhrazení zálohy potencionálním nájemcem není nájem bytu pronajímatelem rezervován.

III. Odstoupení od smlouvy a stornovací poplatky.

 1. Nájemce má právo kdykoli před započtením pronájmu bytu a udání důvodu od smlouvy odstoupit, vždy je však potřeba písemného vyrozumění doporučeným dopisem. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto dopisu.
 2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před začátkem pronájmu je nájemce povinen uhradit storno poplatky stanovené v rezervačním poukazu. Storno poplatek odečte pronajímatel z již zaplacené zálohy. V případě, že zaplacená záloha není dostatečná pro uhrazení storno poplatku, je povinnost nájemce zbývající částku neprodleně uhradit. Vyúčtování bude pronajímatelem zasláno nájemci nejdéle do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
  Poznámka: Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto:
                   1. počítaný den je den doručení doporučeného dopisu.
 3. Vyžadujeme zaplacení storno poplatků i v případě závažných rodinných důvodů. Pro tento případ doporučujeme sjednat si kvalitní pojištění proti storno poplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně.
 4. V každém případě je nájemce oprávněn stanovit si vhodného náhradníka, který přebírá jeho práva a povinnosti. Oznámení musí poslat pronajímateli písemně a neprodleně.

IV. Pojištění

 1. Do ceny nájmu bytu není zahrnuto pojištění a poplatek obci.
 2. Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti pro cesty a pobyt v tuzemsku včetně nákladů souvisejících se zrušením pobytu".

V. Přechodná a závěrečná ustanovení.

 1. Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a pronajímatelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.
 2. Nájemce úhradou rezervační částky stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.
 3. Pronajímatel nemá zájem vydělávat na storno poplatcích, ale naopak má eminentní zájem na plné spokojenosti nájemců.Rychlý kontakt

Nový Dvůr 103

384 73 Zdíkov

+420 604 473 985